همکاري با خودرهاگران

افرادي که مايل به همکاري با خودرهاگران هستند مي توانند به يکي از دو شکل زير اين کار را بکنند:

  • عضو: فردي است که به طور مداوم و در چارچوب تشکيلات فعاليت مي کند.
  • هميار: فردي است غيرعضو که از طريق مالي يا فکري يا به طريقي ديگر به تشکيلات ياري مي رساند.

 

عضويت در خودرهاگران

هرداوطلب عضويت در تشکيلات خودرهاگران مي پذيرد که با عضويتش به مباني زير پايبند باشد:

  •  اخلاق مداري انسان محور
  • خردگرايي
  • انضباط رفتاري
  • جستجوي تکميل و بهبود

 

شرايط عضويت

هر فرد براي عضويت در تشکيلات خودرهاگران :

  • آپادمان تشکيلات را با ديدي مثبت بنگرد.
  • ضوابط تشکيلاتي را بپذيرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*