قدرت اجتماعی مهم تر از قدرت سیاسی است.

قدرت اجتماعی مهم تر از قدرت سیاسی است.
قدرت اجتماعی مهم تر از قدرت اقتصادی است.
قدرت اجتماعی مهم تر از قدرت حکومتی است.
قدرت اجتماعی مهم تر از قدرت حزبی است.
قدرت اجتماعی اصیل ترین و مهم ترین نوع قدرت جمعی است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*