Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 September 2022 /  چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱

خودرهاگری: بنا گذاشتن کسب آزادی خود بر روی خودباوری

خودرهاگری: بنا گذاشتن کسب آزادی خود بر روی خودباوری

خودرهاگران: باید طرحی نو در انداخت. با دلاوری، شور و امید و خودباوری

مبارزه ی ما فقط برای تغییر رژیم نیست، برای ایجاد یک تحول تاریخی است.

خودرهاگران: به دنبال اهمیت دادن به توان خود باشیم. این یعنی خودباوری

به جای فرسوده کردن خود و دیگران باید به سوی حرکت های مشخصی برویم که عملی است و بازدهی دارد.

خودرهاگران: برای پیروزی بر دشمن باید خودباوری داشت

برای برون رفت از بن بست کنونی باید به طور مشخص خودباوری میان مردم را تقویت کرد و برای این منظور باید تشویق به کار جمعی پرداخت.

خودرهاگران: تقویت روح خودباوری میان ایرانیان

خودباوری یعنی شناختن توانایی هایی خویش از یک سو و باور به امکان به کار گیری این توانایی ها از سوی دیگر

خودرهاگران: ضرورت خودباوری و انقلاب درونی برای آزاد زیستن

در مسیر مبارزه باید به دیگران دانش و آگاهی بدهیم اما باید انتظار داشته باشیم که خود آگاهی در فرد شکل گیرد. خود آگاهی یعنی آگاهی ساخته و پرداخته ی درک و فهم و ارزشیابی خود فرد

خودرهاگران: ایجاد خودباوری مبتنی بر عمل

سازمان خودرهاگران با مجموعه ای برنامه ریزی شده در خدمت همه هموطنانی است که می خواهند بدانند چگونه می توانند در این شرایط حساس و فرصت تاریخی مناسب برای ضربه زدن به رژیم ضد مردمی عمل کنند. با ما تماس بگیرید تا با همفکری و همدلی در این راه پیش رویم

خودرهاگران: خودباوری و خودسازماندهی

خود را باور کنیم، خود را سازمان دهیم: پیروز خواهیم شد

خود رها گران: خودباوری و همبستگی

همبستگی اعضای یک ملت بزرگترین پشتوانه دوام و گسترش آن ملت است همبستگی اعضای یک ملت فقط ریشه های تاریخی و فرهنگی ندارد، پایه و ریشه ی انسانی دارد در مواقع حساس مردم یک کشور باید از خرد جمعی و اراده ی جمعی برای نجات خویش بهره ببرند هیچ گاه نمی شوذ انتظار داشت که […]

خود رها گران: خودباوری و اراده ی انسان اختیارمند

تغییری که در ورای اراده ی شما روی دهد به طور لزوم به نفع شما نیست انسان اختیارمند آن تغییری را که می خواهد می سازد و انسان بی اختیار باید تغییری را که دیگران ساخته اند بپذیرد بودن یا نبودن خودباوری چیزی است که ما را به سمت دگرگون کردن یا نکردن زندگی خویش […]