Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
6 July 2022 /  چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱

معرفی خودرهاگران

بیش از یک صد سال است که جامعه ایران در جستجوی آزادی و مردمسالاری و از طریق چندین جنبش و حرکت عظیم تلاش می کند. این تلاش در زمان تصویب این سند در نقطه ای حساس قرار گرفته است.

جامعه ایران نیازمند یک دگرگونی است. جنبش کنونی توانایی آغاز این دگرگونی را دارد. عمق و جهت (کمیت و کیفیت) این تحول بستگی دارد به آگاهی و تلاش تک تک ایرانیان. هر یک ازما می تواند یک پشتوانه ی نظری، مادی و یا عملی برای این منظور باشد. بدیهی است که کار جمعی و هماهنگ در این مسیر موثرتر از کار فردی و پراکنده است. ما گروهی از ایرانیان برآن شده ایم تا با ایجاد یک تشکل در فرایند این تحول نقش بیافرینیم. این حکایت از باور ما دارد به نقش اراده ی فردی و جمعی افراد در شکل دادن به تاریخ خود نام این تشکل «خودرهاگران» است. تشکل ما یک سازمان فرهنگی-سیاسی است. هم به فرهنگ سازی و ترویج فرهیختگی اجتماعی، یعنی کار از پایین، می پردازد و هم، به دخالت در تعیین سرنوشت خود، از طریق دخالت سیاسی در عرصه ی قدرت، از بالا.
ما بر آن هستیم تا با ایجاد یک تشکل پایدار، اخلاق مدار و خردگرا زمینه را برای این کار آماده سازیم.

 

 • زیربنای فلسفی خودرهاگران چیست؟

بنیاد فلسفی ما انسان محوری است. ما به درک، شعور، قدرت، استعداد، قابلیت، خلاقیت و در یک کلام، توانایی مادی و معنوی بی نهایت انسان در عرصه ی هستی باور داریم. هیچ مرزی در آفرینش و خلاقیت و شکوفایی انسان قابل تصور نیست. بر این اساس «خودرهاگران» باور دارد که هر انسانی باید با آگاهی و اراده ی خویش سرنوشت فردی و جمعی خود را شکل دهد تا این تلاش های انقرادی و اجتماعی در نهایت به جامعه ای رهنمون شود که در آن خودشکوفایی انسان میسر خواهد بود.
مسیر حرکت کلی ما ازشرایط حال تا دستیابی به آن جامعه ایده آل چنین است:
خود آگاهی >> خودسازماندهی >> خودرهایی >> خودگردانی >> خودشکوفایی
جامعه ی ایده آل خودرهاگران چگونه است؟
چنین جامعه ای از یک شاخص مهم برخوردار است که برای «خودرهاگران» به عنوان یک هدف مادی مشخص قابل تعقیب است: حفظ نهادینه ی جان وحرمت انسانیاین، یعنی تامین امنیت نهادینه ی زندگی تک تک افراد هم از حیث جسمانی و هم از حیث روانی. این حفاظت نهادینه از دو طریقصورت می گیرد: ترویج فرهنگ مدنی (فرهیخته سازی) و قانون سالاری .
فرهیخته سازی اجتماعی >>>>><<<<<<< حاکمیت قانون

دستیابی به یک چنین ایده آلی میسرنیست مگر از طریق یک جامعه انسان محور که سه پدیده ی دارای روابط متقابل در آن تامین و تضمین شده باشد:

 • آزادی
 • عدالت اجتماعی
 • مردمسالاری

این سه به هم وابسته هستند و نمی توان یکی را بر دیگری ترجیح داد. ما براین باوریم که روابط بین این سه عنصر متقابل است. هیچ یک بر دیگری ارجحیت ندارد زیرا تامین هر یک از آنها مشروط به وجود دو عنصر دیگر است:

 • آزادی امکان دفاع نهادینه از عدالت اجتماعی را می دهد.
 • عدالت اجتماعی امکان دفاع نهادینه از آزادی را می دهد.
 • مردمسالاری امکان دفاع نهادینه از آزادی و عدالت اجتماعی را می دهد.

سازمان خودرهاگران برای تحقق این سه آرمان در جامعه ی ایران تشکیل شده و تلاش می کند.

 

 • منظور از آزادی چیست؟

منظور ما از آزادی، مفهوم آن در حالت مطلق خود است و مصداق های آن عبارت است از:

 • آزادی اندیشه
 • آزادی انتخابات
 • آزادی مطبوعات
 • آزادی بیان
 • آزادی احزاب
 • آزادی دین و باورهای مذهبی
 • آزادی های فردی و اجتماعی (مدنی)…

 

 • منظور از مردمسالاری چیست؟

منظور ما از مردمسالاری عبارت است از دخالت مستقیم شهروندان در تعیین سرنوشت خود از پایین ترین امور جمعی تا بالاترین سطوح مدیریت کشور. دخالت نهادینه ی شهروندان در اداره ی امور مدنی، حرفه ای و سیاسی مصداق مردمسالاری است.
خود گردانی به معنای حضور فعال و نهادینه ی مردم در عرصه های گوناگون مدیریت و تصمیم گیری می باشد.

 

 • گستره ی عملکرد خودرهاگران

اندیشه ی ما جهان شمول است و ما آرزوی سعادت مادی و معنوی را برای همه ملت های جهان و تک تک انسان های روی کره ی زمین داریم. به همین دلیل نیز در مسیر خود هرگز برای منافع تشکیلاتی خویش در کنار دولت یا حکومتی که این اصول را آگاهانه و عامدانه زیرپا گذارد قرار نخواهیم گرفت. تفکر ما انسان مدار و جهان شمول است اما کنش و فعالیت ما روی ایران متمرکز است.

جهانی فکر کنیم، ملی عمل کنیم.

 

 • خودرهاگران می خواهد چه کند؟

بنا برآن چه آمد، اهداف و وظایف ما به دو بخش تقسیم می شود:

 • در عرصه ی فرهنگی خودرهاگران به ترویج تفکر انسان مدار مشغول خواهد بود.
 • در عرصه ی سیاسی خودرهاگران برای استقرار نظامی که جان و حرمت انسان را به صورت نهادینه حفاظت کند تلاش می ورزد.