مراحل شکل گیری قدرت اجتماعی

اکتبر 8, 2012 admin 0

مراحل شکل گیری قدرت اجتماعی
1) تشکیل جمع های کوچک شهروندی در محل کار و زندگی
2) پیوند خوردن جمع های کوچک و تشکیل نهادهای مدنی مانند سندیکاها
3) ایجاد پیوند بین نهادهای مدنی و تشکیل شبکه های قدرتمند در حوزه های صنفی واجتماعی
4) به دست گرفتن مدیریت سطوح مختلف توسط شبکه های اجتماعی و نهادهای شهروند مدار.

با قدرت اجتماعی چه می توان کرد؟

اکتبر 8, 2012 admin 0

قدرت اجتماعی یعنی قدرت خودسازمان یافته ی مردم.
با قدرت اجتماعی چه می توان کرد؟
1) رژیم دیکتاتوری را پایین کشید.
2) دوران گذار را مدیریت کرد.
3) نقش ضد قدرت را ایفاء کرد.