Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
16 August 2022 /  سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

اپوزیسیون چیست؟ کیست؟

اپوزیسیون در معنای نظری خود یعنی جمعی از مخالفان یک رژیم که برای تغییر آن برنامه دارند و در پی اجرای آن برنامه هستند.

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

دولت فقط باید قدرت اجرایی برای اجرای قوانین و مقررات مصوبه ی نهادهای مردمی را داشته باشد، نه بیشتر.

از باور‌های خودرهاگران: دولت فقط باید قدرت اجرایی برای اجرای قوانین و مقررات مصوبه ی نهادهای مردمی را داشته باشد، نه بیشتر.

بر در و دیوار شهر بنویسیم : اعتصاب عمومی

ایده ی اعتصاب عمومی را میان کارگران و کارمندان مطرح کنیم.

با مطرح کردن اعتصاب عمومی میان مردم فضا را برای اجرای آن آماده کنید.

با مطرح کردن اعتصاب عمومی میان مردم فضا را برای اجرای آن آماده کنید.

فرایند برون رفت از بن بست انفعال کنونی

پس از همفکری و مشورت و تصمیم گیری مشترک اینک با جمع جدید خود اقدام به کارهای تازه ای کنید.

درباره ی خودسازماندهی

خودسازماندهی یعنی اعضای یک جمع به طور مشترک تصمیم گیری می کنند. میان خود تقسیم کار می کنند و سپس با هماهنگی شروع به اجرای تصمیمات می کنند.

در جمع های خودسازمان یافته چند عنصر موجود است

 روابط مبتنی بر احترام و اعتماد
 همفکری و تصمیم گیری مشترک
 تقسیم کار و مسئولیت پذیری
 شرکت فعال تمام اعضاء در اجرا بر اساس تقسیم کار
 هماهنگی میان اعضا در مرحله اجرایی
 جمع بندی و نقد و بهبود بخشی کار

در جمع خودسازمان یافته اعضا منتظر نیروی بیرونی نیستند

در جمع خودسازمان یافته اعضا منتظر نیروی بیرونی نیستند تا آنها را به کار منظم و برنامه دار بکشاند، خود اقدام به برنامه ریزی، تقسیم کار و اجرا می پردازند.

خودسازماندهی یعنی اعضای یک جمع به طور مشترک تصمیم گیری می کنند.

خودسازماندهی یعنی اعضای یک جمع به طور مشترک تصمیم گیری می کنند. میان خود تقسیم کار می کنند و سپس با هماهنگی شروع به اجرای تصمیمات می کنند.