Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
10 August 2020 /  دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

ما رژیم جهل و جنایت را سرنگون می کنیم

ما رژیم جهل و جنایت را سرنگون می کنیم

آیا می توان با آگاهی و بدون عمل زندگی کرد؟

کسی از آگاهی خویش برای کنش الهام می گیرد که می تواند تاثیر آنها را بر خویش به عنوان عضوی از یک مجموعه درک کند. این همان مجموعه ی بشری یا انسانیت است.

خودرهاگران: با آموزش خودسازماندهی کنشگران می توانیم حاکمیت ضد مردمی را از قدرت پایین بکشیم.

در صورتی که با حمله مواجه شویم می توانیم از جمع های سازماندهی شده برای تمام کردن کار رژیم و به عهده گرفتن کنترل اوضاع استفاده کنیم و اگر حمله ای در کارنباشد می توانیم از سازماندهی خود برای مبارزه با رژیم بهره ببریم.

خودرهاگران: سازماندهی کنید، کار جمعی کنید.

اگر آزادی می خواهید، اگر پایان ذلت و بردگی را می خواهید، اگر نابودی رژیم جهل و جنایت را می خواهید، سازماندهی کنید، کار جمعی کنید.

خودرهاگران: اگر تماشاچی باشیم ایرانمان را نابود خواهند کرد. تصمیم با ماست

سرنوشت ما فقط به واسطه ی عقل و اراده ی ماست که تغییر می کند. باید همت کنیم و شرایط را به طور عینی و واقعی تغییر دهیم. حرف و انتظار کافیست.

خودرهاگران: ایران و ایرانی در حال رفتن به سمت فاجعه است.

هیچ کس و هیچ چیز جز درک و وجدان ما نمی تواند بر انفعال ما در قبال جنایت و غارت رژیم مهر تایید یا رد بزند. بنابراین در درون خود خویش را به قضاوت بکشیم نه در چشم دیگران.