Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
6 March 2021 /  شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

اسلام تو بوی خون و جنایت و تجاوز می دهد و انسان مداری ما عطر مهر و احترام و دوستی.

اسلام تو بوی خون و جنایت و تجاوز می دهد و انسان مداری ما عطر مهر و احترام و دوستی.

سفارش های خودرهاگران به هموطنان

با کار جمعی و ساختن تیم های شهروندی در مسیر پایان دادن به عمر رژیم تلاش کنیم.

عاشورای سال ۹۰: راهکارها و روش های مبارزات

عاشورایی دیگر در راهست. می توان این روز را به یک روز سرنوشت ساز تبدیل کرد. می توان قدرت مردم معترض ایران را نشان داد و ضعف رژیم را در مقابل خشم مردم آشکار ساخت. برای این منظور باید اقدام به سازماندهی کرد.

پُست ها!!

نان آزادگی که نا خوردید //
جسم آزادگان دریده چرا ؟

شعارهای مردم قهرمان آذربایجان

ما سرباز بابک هستیم / برای مرگ حاضر هستیم