Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
19 October 2021 /  سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰

لشگر ۱۱ میلیونی کارگران می تواند رژیم را درهم شکند

لشگر ۱۱ میلیونی کارگران می تواند رژیم را درهم شکند وجود ۱۱ میلیون کارگر درایران به خوبی گویای نیرویی است که می تواند جنبش آزادیخواهی مردم ایران را به سرانجام برساند. برای این منظور باید از نگاه های ایدئولوژیک خود را آزاد کرد و به سوی آن رویم که با تقویت خودسازماندهی در میان کارگران […]

برای رهایی منصور اسانلو چه می توان و باید کرد؟

سال هاست که منصور اسانلو در زیر بی شرمانه ترین و ضد انسانی ترین فشارها ی رژیم قرار دارد؟ چرا؟ دشمنی تا این حد با او از چه ناشی می شود؟ پاسخ ساده است. از آن جا که اسانلو کارگر است، از همان طبقه ای است که آگاه شدن و سازمان یافتنش پایان عمر رژیم […]

یازدهم اُردیبهشت، روز همبستگی جُنبش سبزها با کارگران و روز اعترض ملی

چکیده: جُنبش سبزها با همه-یِ جانفشانی هایی که در سال پیش برای دست یافتن به یک جامعه دمکراتیک از خود نشان داد، هنوز با هدف خود فاصله دارد. در میان علت هایی که جنبش را تاکنون به ناکامی کشانده اند، میتوان از فراگیر نشدن آن در میان طبقه کارگر و لایه هایِ تنگدستِ اجتمایی نام […]