No Image

کارگران در روز 11 اردیبهشت برای چیز دیگری جز شعار دادن می آیند

آوریل 29, 2010 admin 0

فراموش نکنیم که کارگران امسال خشمگین اند، این طبقه ی محروم اهل چراغ اتومبیل روشن کردن نیست چون اتومبیلی ندارد و نه اهل مچ بند سبز و … آنها گرسنه اند و می آیند که خشم ناشی از گرسنگی خود را فریاد کنند. باید آنها را شنید و قدرت آنها را دریافت.

No Image

لشگر 11 میلیونی کارگران می تواند رژیم را درهم شکند

آوریل 27, 2010 admin 0

لشگر 11 میلیونی کارگران می تواند رژیم را درهم شکند وجود 11 میلیون کارگر درایران به خوبی گویای نیرویی است که می تواند جنبش آزادیخواهی مردم ایران را به سرانجام برساند. برای این منظور باید از نگاه های ایدئولوژیک خود را آزاد کرد و به […]

No Image

یازدهم اُردیبهشت، روز همبستگی جُنبش سبزها با کارگران و روز اعترض ملی

آوریل 13, 2010 admin 0

چکیده: جُنبش سبزها با همه-یِ جانفشانی هایی که در سال پیش برای دست یافتن به یک جامعه دمکراتیک از خود نشان داد، هنوز با هدف خود فاصله دارد. در میان علت هایی که جنبش را تاکنون به ناکامی کشانده اند، میتوان از فراگیر نشدن آن […]