Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
20 February 2020 /  پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸

این بار یا به خیابان نمی آیم، یا اگر آمدم از خود دفاع می کنم.

این بار یا به خیابان نمی آیم، یا اگر آمدم از خود دفاع می کنم. این بار نمی گذارم عده ای با شعارهای دروغین سرم را کلاه بگذارند و مرا گوشت جلوی گلوله کنند تا از بالا برای قدرت چانه زنند. این بار می آیم که حقم را بگیرم و می دانم که خط درست […]

خودرهاگران: چگونه شعار نویسی و دیوار نویسی کنیم؟

شعارهای مناسب را از طریق اینترنت و سایر منابع و نیز با اتکاء به خلاقیت خود یا سایر مبارزینی که می شنوید تهیه کنید. برای شعارها بهتر است به موضوعات روز و نیز آن چه میان مردم شنیده می شود پرداخت.

خودرهاگران: ایجاد یک رسانه سیاسی مستقل

یکی از وظایف مهم اپوزیسیون ایجاد یک رسانه مستقل است که باید در اختیار نیروهای مختلف سیاسی باشد و بتواند به عنوان ابزار آگاهی رسانی و آموزشی عمل کند.

آنکه ایستاده و نگاه میکند بیغرت است

دوروب باخان بیغیرت

خودرهاگران: مبارزه یعنی پنجه در پنجه دشمن افکندن و او را زمین زدن

می توان هم چنان به کلی گویی و رویا بافی در مورد مبارزه سرگرم بود و می توان در درون جامعه به سازماندهی نیروهای اهل کنش پرداخت. اولی وقت کشی است و دومی تاثیر گذار.