Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 May 2022 /  شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

خاستگاه ادیان !!

چون باور کاوه بشده علم ؛ نه اوهام
پوید ره انسانییت و حق همان را

به نام انسان که عشق را پرورش داد.

به نام انسان که عشق را پرورش داد.

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

عشق به انسان، عشق به هستی و عشق به آزادی پایه های عقلانی یک جامعه ی انسانی هستند.

از باور‌های خودرهاگران: عشق به انسان، عشق به هستی و عشق به آزادی پایه های عقلانی یک جامعه ی انسانی هستند.

خودرهاگری یعنی تحول را از درون خویش شروع کردن.

خودرهاگری یعنی عشق به انسان را در وجود خویش درونی کردن.

خودرهاگری یعنی عشق به انسان را در وجود خویش درونی کردن.

خودرهاگری یعنی عشق به انسان را در وجود خویش درونی کردن.

آیا می خواهی از بند جمهوری اسلامی رها شوی؟

پس در صدد کار جمعی با دیگران باش!

سفارش های خودرهاگران به هموطنان

با کار جمعی و ساختن تیم های شهروندی در مسیر پایان دادن به عمر رژیم تلاش کنیم.

ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم

جان و کرامت انسان – انسانمداری – حقوق ذاتی انسان – احترام به بشر – عشق به انسان – اخلاق مداری – انسان نخست، بعد هر چیز دیگر

ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم: عشق به انسان

عشق به انسان