Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
9 July 2020 /  پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

حکومت باید نهادی از نهادهای در خدمت قدرت اجتماعی باشد و نه بیشتر.

از باور‌های خودرهاگران: حکومت باید نهادی از نهادهای در خدمت قدرت اجتماعی باشد و نه بیشتر.

دولت فقط باید قدرت اجرایی برای اجرای قوانین و مقررات مصوبه ی نهادهای مردمی را داشته باشد، نه بیشتر.

از باور‌های خودرهاگران: دولت فقط باید قدرت اجرایی برای اجرای قوانین و مقررات مصوبه ی نهادهای مردمی را داشته باشد، نه بیشتر.

قدرت اجتماعی برتر و اصیل تر از قدرت سیاسی است.

از باور‌های خودرهاگران: قدرت اجتماعی برتر و اصیل تر از قدرت سیاسی است.

قدرت اجتماعی در خدمت مدیریت سطوح خرد و کلان جامعه است.

از باور‌های خودرهاگران: قدرت اجتماعی در خدمت مدیریت سطوح خرد و کلان جامعه است.

قدرت اجتماعی از طریق خودسازماندهی مردم حاصل می شود.

از باور‌های خودرهاگران: قدرت اجتماعی از طریق خودسازماندهی مردم حاصل می شود.

راه رسیدن به یک جامعه ی انسانی شکل دهی به قدرت اجتماعی است.

از باور‌های خودرهاگران: راه رسیدن به یک جامعه ی انسانی شکل دهی به قدرت اجتماعی است.

قدرت خودسازمان یافته ی مردم بالاترین قدرت هاست.

قدرت خودسازمان یافته ی مردم بالاترین قدرت هاست.

هیچ قدرتی برتر از قدرت اجتماعی نیست.

هیچ قدرتی برتر از قدرت اجتماعی نیست.

قدرت سیاسی باید زیر نظارت قدرت اجتماعی باشد.

قدرت سیاسی باید زیر نظارت قدرت اجتماعی باشد.

استراتژی ما برای شکل دهی به قدرت اجتماعی در ایران

تشکیل جمع های کوچک شهروندی و صنفی در هر کجا که می توانیم.