Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 September 2022 /  جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

راهنمای انجمن های شهروندی

نوشتۀ حاضر اختصاص دارد به توضیح ترتیباتی که باید در پله ی اول کار، اتخاذ شود. پله ی اول، تشکیل انجمن های شهروندی است و جزوه ی حاضر راهنمایی است برای توضیح چگونگی تشکیل و کار این انجمنها. انجمنهای شهروندی، سلولهای بنیادی و پایه ای مبارزه است و باید در هر دو سوی مرز تشکیل گردد.

و اینها هستند، آنها که میتوانند الهام ما برای مبارزه علیه ستم و استبداد باشند.

و اینها هستند، آنها که میتوانند الهام ما برای مبارزه علیه ستم و استبداد باشند.

ما برای محو دیکتاتوری مبارزه می کنیم، نه برای تعویض دیکتاتورها.

ما برای محو دیکتاتوری مبارزه می کنیم، نه برای تعویض دیکتاتورها.

مقصد های دور و سخت، راه های دشوار و طولانی دارند. محو دیکتاتوری در کشورمان مقصدی از این نوع است. بردبار، مبارزه کنیم.

مقصد های دور و سخت، راه های دشوار و طولانی دارند. محو دیکتاتوری در کشورمان مقصدی از این نوع است. بردبار، مبارزه کنیم.

مقاومت نسرین ستوده نشان از زنده بودن مبارزه در جامعه ایرانی‌ است.

مقاومت نسرین ستوده نشان از زنده بودن مبارزه در جامعه ایرانی‌ است.

جزو کدام ها هستیم؟ یک درصدی یا …؟

یک درصد جامعه باید ۸۹ دقیقه مبارزه را به پیش برد تا نود و نه درصد جامعه در دقیقه ۹۰ به صحنه آید. جزو کدام ها هستیم؟ یک درصدی یا …؟

آن که می خواهد مبارزه کند هیچ چیز را مانع این کار نمی بیند و آن که نمی خواهد مبارزه کند همه چیز را به صورت مانع و اشکال می بیند.

آن که می خواهد مبارزه کند هیچ چیز را مانع این کار نمی بیند و آن که نمی خواهد مبارزه کند همه چیز را به صورت مانع و اشکال می بیند.

آن که بی مبارزه و با تحمل استبداد زندگی می کند برای همیشه مرده است و آن که در راه مبارزه با استبداد می میرد برای همیشه زنده است.

آن که بی مبارزه و با تحمل استبداد زندگی می کند برای همیشه مرده است و آن که در راه مبارزه با استبداد می میرد برای همیشه زنده است.

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

آزادی زمانی دوام می آورد که به واسطه ی مبارزه مبتنی بر آگاهی و خودسازماندهی مردمی کسب شده باشد.

از باور‌های خودرهاگران: آزادی زمانی دوام می آورد که به واسطه ی مبارزه مبتنی بر آگاهی و خودسازماندهی مردمی کسب شده باشد.