آزادی هر ملتی در گرو خطر پذیری مبارزه برای آن است.

در کجای تاریخ ملتی مسئولیت گریز به آزادی دست پیدا کرده است که ما بتوانیم مورد دوم آن باشیم. آزادی هر ملتی در گرو خطر پذیری مبارزه برای آن است.