آیا می توان انتظار کشید که زمان مناسب برای مبارزه کردن برسد؟

آیا می توان انتظار کشید که زمان مناسب برای مبارزه کردن برسد؟

بله، می توان. اما این روش درخور انسانی که می خواهد آزاد و رها زندگی کند نیست. این روش برای کسانی است که از آگاهی و درجه ی جدیت کافی در امر رهاسازی خویش برخوردار نیستند. به همین دلیل، صبر می کنند شاید به نوعی و اتفاقی، شرایط مناسبی فراهم شد و آنها توانستند بدون تلاشی خاص و یا با تلاشی بی خطر به آزادی دست یابند. درک و شعور یک آزاده اما از این فراتر است. انسان خودرهاگر به شرایط به صورت مطلق نمی نگرد. بلکه به دنبال آن است که شرایط رهایی خویش را فراهم کند. او در موضوع ضرورت آزادی برای انسان بودن به درکی رسیده است که تحمل استبداد را برایش ناممکن می سازد و به همین دلیل نیز به دنبال آن است که جامعه را دستخوش دگرگونی سازد. او به خود باور دارد و در پی آن است که اراده ی خویش را بر شرایط برتری دهد. برای این منظور هم به قهرمان بازی فردی فکر نمی کند. او اراده ی خود را به صورت کار جمعی، منظم و سازمان یافته تبدیل می کند و از مسیر اجتماعی به هدف عالی فردی خود دست می یابد.