اعتصاب سراسری

  1. اعتصاب سراسری یعنی دست از کارکشیدن همگانی در سطح کشوردر تدارک آن باشیم.
  2. اعتصاب سراسریراه ایجاد همدلی و اتحاد میان مزدبگیران در ایران.
  3. اعتصاب سراسری بهترین راه برای فلج کردن دولت ضد مردمی حاکم
  4. پیش به سوی سازماندهی اعتصاب عمومی برای اعتراض به گرانی و بیکاری
  5. بر در و دیوار شهر بنویسیم اعتصاب عمومی
  6. با مطرح کردن اعتصاب عمومی میان مردم فضا را برای اجرای آن آماده کنید.
  7. با تماس با رسانه ها ایده ی اعتصاب سراسری را مطرح کنیم
  8. اعتصاب سراسریفریاد خشم آلود مردم در مقابل ستم و گرانی
  9. اعتصاب عمومی ممکن است: فقط نیاز به سازماندهی دارد.
  10. ایده ی اعتصاب عمومی را میان کارگران و کارمندان مطرح کنیم. 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*