Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 September 2022 /  چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱

برای پیشبرد مبارزه چه می توان کرد؟

برای پیشبرد مبارزه چه می توان کرد؟

 1. یک ماژیک یا اسپری رنگ بردارید بیافتید به جان در دیوار در خیابان ها و ایستگاه های اتوبوس و مترو غیره.
 2. مطالبی مهم را به صورت اعلامیه و شبنامه بنویسید یا چاپ و تکثیر و پخش کنید.
 3. برنامه های صوتی و تصویری آگاهی بخش و آموزشی را روی CDو DVDپخش کنید.
 4. برچسب های کوچک درست کنید وبر روی کیوسک ها و کرکره ها وبچسبانید.
 5. از طریق تلفن عمومی به ۱۰شماره تصادفی زنگ بزنید و آنها را با یک موضوع مبارزاتی آشنا سازید
 6. از طریق پیامک (SMSمطالب مهم و آدرس رادیو اتحاد یا سایر رسانه ها را ارسال کنید
 7. تابلوها و بنرها و پوسترهای رژیم و شخصیت های پلید آن را تخریب و پاره کنید
 8. در صف اتوبوس و مترو و در تاکسی ومردم را دعوت و تشویق به شجاعت و حرکت کنید.
 9. اسم و آدرس و مشخصات مزدوران و جاسوسان رژیم را هر جا می توانید منتشر کنید.
 10. مزدوران رژیم را شناسایی و به طور جمعی و برنامه ریزی شده تنبیه کنید و خبر آن را همه جا منتشر کنید
 11. جمع های دوسه یا چند نفره از میان خود درست کنید و با هم کار تیمی کنید. هرنوع فعالیت مبارزاتی را به صورت جمعی پیش برید.
 12. با اقوام و دوستان و آشنایان و همکاران خود صحبت کنید. به آنها امید دهید و از آنها بخواهید برای تغییر شرایط مبارزه کنند.


ارسال نظر