برنامه کاوشگری جامعه – قسمت بیستم

برنامه کاوشگری جامعه قسمت بیستم

دکتر کورش عرفانی
موضوع: ریشه های اجتماعی استبداد زدگی

تفاوت های تفکر عادی و تفکر ساده: روابط ساده یا روابط متقابل

 –

تلویزیون پارس