از قیام سوریه بیاموزیم: درباره روحیه آزادیخواهی و فن سازماندهی سوریه ای ها

 

 

 

 

از قیام سوریه بیاموزیم: درباره روحیه آزادیخواهی و فن سازماندهی سوریه ای ها و مقایسه آن با جنبش سبز

http://www.voinews.net/archive/program/1332

دکتر کورش عرفانی
در برنامه ی تصویر آزادی

برنامه ی تلویزیونی سازمان خودرهاگران
در تلویزیون پارس