Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
6 December 2021 /  دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

بر در و دیوار شهر بنویسیم : اعتصاب عمومی

 

  1. یعنی دست از کارکشیدن همگانی در سطح کشور. در تدارک آن باشیم.
  2. اعتصاب سراسری: راه ایجاد همدلی و اتحاد میان مزدبگیران در ایران.
  3. اعتصاب سراسری بهترین راه برای فلج کردن دولت ضد مردمی حاکم
  4. پیش به سوی سازماندهی اعتصاب عمومی برای اعتراض به گرانی و بیکاری
  5. بر در و دیوار شهر بنویسیم : اعتصاب عمومی
  6. با مطرح کردن اعتصاب عمومی میان مردم فضا را برای اجرای آن آماده کنید.
  7. با تماس با رسانه ها ایده ی اعتصاب سراسری را مطرح کنیم
  8. اعتصاب سراسری: فریاد خشم آلود مردم در مقابل ستم و گرانی
  9. اعتصاب عمومی ممکن است: فقط نیاز به سازماندهی دارد.
  10. ایده ی اعتصاب عمومی را میان کارگران و کارمندان مطرح کنیم.

 دیدگاه های این مطلب


در صورتیکه مردم ناراضی از حاکمیت و سلطه روضه خوانها خواستار سرنگونی رژیم هستند بعد از سی و شش سال تحمل محرومیتها و ناملایمات هنوز از مرحله اعتراضات لفظی عبور نکرده اند و گفتمان مبارزه بیشتر ادبی است تا عملی.البته عملکرد فعالان سیاسی در شعار زدگی جامعه بی تآثیر نیست که تک تک و بطور پراکنده با بررسی رفتار نابهنجار و نابخردانه رژیم مردم را درجریان امور قرار میدهند ولی این روش تاکنون نه باعث اتحاد خودشان شده نه مردم را سازماندهی کرده. چیزی که بیشتر از هر چیز دیگری در این برهه از مبارزات مردم ایران کارساز خواهد بود همین مسئله سازماندهیست.ارسال نظر