خودرهاگران: آیا اهل تلاش عملی هستید؟

  1. آنهایی را که نشسته اند و آرزوی آزادی ایران را می کنند و دست به هیچ کاری هم نمی زنند چقدر باید جدی گرفت؟
  2. با آرزو و ایکاش و اگر و شاید کاری پیش نمی رود، در راه رهایی میهن باید تلاش کرد. آیا اهل تلاش عملی هستید؟
  3. برخی نشستن پشت کامپیوتر و نگاه کردن به چند خبر و «لایک» زدن مطالب اینترنتی را مبارزه می دانند. آیا به تعبیر شما مبارزه این است؟
  4. تا زمانی که معنای واقعی کلمه ی مبارزه را به آن برنگردانیم این «مبارزه» ره به جایی نمی برد. مبارزه ی یعنی تلاش عملی برای تغییر عینی شرایط نامطلوب.
  5. اینترنت و ماهواره و غیره بی شک ابزارهای مبارزه هستند اما خود مبارزه نیستند. مبارزه در مصاف واقعی با نیروهای سرکوبگر رژیم و با هدف تسخیر پایگاه های قدرت است. مبارزه به دست گرفتن کنترل اوضاع توسط نیروهای مردمی در خیابان هاست. به آن بیاندیشیم.
  6. سازمان خودرهاگران از همه کنشگران دعوت می کند که ضمن افزایش آگاهی خود به سازماندهی عملی در مبارزه دست بزنند و با آموزش و تجهیز خود را برای رویاوریی با نیروهای مزدور رژیم آماده سازند. باید رژیم پلید حاکم را در خیابان ها و میادین شهرهای سراسر کشور به چالش طلبید. سرنوشت مبارزه بر کف آسفالت های داغ و در طی نبردی جانانه تعیین تکلیف می شود و نه در راحت خانه و پشت کامپیوترها.