خودرهاگران: امید به فردایی بهتر و ایرانی آزاد و آباد را دامن بزنیم

  1. امید به دنیایی بهتر، فردایی روشن تر برای کشورمان، کشوری آزاد و آباد را در دل خود و دیگران تقویت کنیم و باور داشته باشیم که می توانیم به آن برسیم.
  2. با فضایی سرشار از امید و اعتماد و دوستی روحیه ی سخت و انفعالی را در خود و دیگران بشکنیم و با رجوع به خرد خویش اسیر رفتارهای منفی و ناامیدانه نشویم.
  3. باور داشته باشیم که با تکیه بر عقل و اراده ی خویش می توانیم شرایط سیاه کنونی را به سوی شرایطی بهتر و انسانی تر تغییر دهیم.
  4. عامل انفعال مردم فقط ترس نیست، یاءس نیز موثر است. تا زمانی که یاس و نا امیدی به شور و امید تبدیل نشود توده ها تکان نخواهند خورد. امید به فردایی بهتر و ایرانی آزاد و آباد را دامن بزنیم.
  5. خودباوری سبب ایجاد امید می شود، وقتی بدانیم که در مبارزه مان برای کسب آزادی جدی هستیم و از پای نمی نشینیم تا به آن نرسیم، بدیهی است که روحیه رزم و جنگندگی ما در تقویت می شود و به طور عملی موانع را پشت سر خواهیم گذاشت.
  6. سازمان خودرهاگران از همه ی ایرانیان می خواهد تا به قدرت و عشق خویش به انسانیت و آزادی بپردازند و آنها را تبدیل به ارزش های فعال در وجود خویش کنند. وقتی رویای دنیایی بهتر برای ما ملموس شود برای رسیدن به آن حاضر به هر نوع تلاش و فداکاری خواهیم بود.