خودرهاگران: ایران و ایرانی در حال رفتن به سمت فاجعه است.

  1. بهانه برای فرار از مسئولیت های مبارزه فراوان است، اما واقعیت نابودی ایران تحت تاثیر آنها قرار ندارد.
  2. نسل ما می تواند خود را به کوچه علی چپ بزند و از زیر بار پرداختن بهای مبارزه شانه خالی کند، اما نسل بعدی باید بهای ذلت پذیری ما را به هر روی بپردازد.
  3. آسیبی که رژیم به ایران وارد کرده است که چند نسل برای جبران آن لازم است، یعنی بین 50 تا 100 سال وقت. لیکن از یک مرحله جبران و بازسازی ناممکن است. به این نکته بیاندیشیم، پیش از آن که بهانه ای برای مسئولیت گریزی رو کنیم.
  4. می توان سر هر کس را در زندگی کلاه گذاشت و دلایل متعددی آورد که نشان می دهد چرا ما به طور فعال در مبارزه شرکت نداریم، اما نمی توانیم به خود هم دروغ بگوییم و این واقعیت را انکار کنیم که ایران و ایرانی در حال رفتن به سمت فاجعه است.
  5.  می توان سر هر کس را در زندگی کلاه گذاشت و دلایل متعددی آورد که نشان می دهد چرا ما به طور فعال در مبارزه شرکت نداریم، اما نمی توانیم به خود هم دروغ بگوییم و این واقعیت را انکار کنیم که ایران و ایرانی در حال رفتن به سمت فاجعه است.
  6. هیچ کس و هیچ چیز جز درک و وجدان ما نمی تواند بر انفعال ما در قبال جنایت و غارت رژیم مهر تایید یا رد بزند. بنابراین در درون خود خویش را به قضاوت بکشیم نه در چشم دیگران.
  7. سازمان خودرهاگران از همه ی هموطنان می خواهد که به دور از هیاهوی این یا آن در خلوت خویش با درک و جدان خویش به پاسخگویی به این پرسش بپردازند: « علیرغم آن که می دانم کشور در حال رفتن به سوی نابودی است، چه می کنم؟»