خودرهاگران: بهره بردن از دانش و تخصص برای پژوهش، طراحی و برنامه ریزی پیشنهادات استراتژیک در اپوزیسیون

  1. راه های تکراری ما را به مقصدهای جدید نمی رساند. به دنبال راه های تازه باشیم تا بن بست مبارزه را بگشاییم.
  2. چرا باید بیست یا سی سال در پی تکرار همان روش هایی باشیم که به کار بسته ایم و نتیجه هم نداده است؟ آیا نمی توانیم راه های جدیدی را بگشاییم و امتحان کنیم؟
  3. چند بار باید فرمول «اتحاد همه نیروهای سیاسی» و «همه با هم متحد شدن» را بیازماییم و با شکست مواجه شویم؟چرا یک بار به این فکر نباشیم که شاید راز عدم موفقیت ما در طرح همین فرمول است و باید آن را عوض کنیم؟
  4. برای یافتن راه های تازه در اپوزیسیون هم نیاز به خلاقیت داریم و هم به تخصص. تا زمانی که هر کس براساس احساسات خود راهکار و راه حل و استراتژی پیشنهاد می دهد این وضع نابسامان ادامه خواهد یافت.
  5. وقتی مهندس برق تئوری سیاسی می دهد، فارغ التحصیل علوم سیاسی ادبیات را تشریح می کند، یک اهل ادب و شعر تفسیر تاریخ می کند و … این آشفتگی در اپوزیسیون ادامه خواهد یافت. بدیهی است هر که آزاد است هر چه می خواهد بگوید. اما وقتی مخاطبان این افراد را که در حوزه تخصصی خویش سخن نمی گویند مورد تشویق و ترغیب قرار می دهند موقعیت کنونی و دخالت ورزی غیر حرفه ای افراد در عرصه های مختلف ادامه می یابد.
  6. سازمان خودرهاگران بر این باورست که ما نیاز نداریم یک اشتباه را بارها و بارها تکرار کنیم و می توانیم با بهره گیری از خرد و تخصص راهکارهایی ارائه دهیم که مفیدتر و کارآتر است. شرط آن بهره بردن از دانش و تخصص برای پژوهش، طراحی و برنامه ریزی پیشنهادات استراتژیک در اپوزیسیون است. تا زمانی که به شناخت تخصصی باور نداشته باشیم و بر اساس احساسات و روش آزمایش و خطا حرکت کنیم شکست در انتظار ما خواهد بود.