خودرهاگران: خردگرایی در کار سیاسی یعنی واقعیت را به طور دقیق شناختن

  1. خردگرایی را پیشه کنیم و باور داشته باشیم که راه موفقیت ما را در همه ی عرصه ها باز می کند و از جمله در سیاست.
  2. خردگرایی در کار سیاسی یعنی واقعیت را به طور دقیق شناختن و بعد برای تغییر آن طرح و برنامه داشتن و استفاده از عقل و اراده برای پیاده کردن آنها.
  3. برای بسیاری از ما حضور در سیاست از سر احساس است. احساس هم کم و زیاد و بالا و پایین دارد. به همان نسبت هم فعالیت سیاسی ما دائم دستخوش تغییراتی است که باعث می شود هیچ کار جدی و درازمدتی را نتوان برنامه ریزی و اجرا کرد.
  4. بی شک برای کار سیاسی نیاز به احساس است. اما برای انگیزه نه برای عمل. عمل سیاسی نیاز به عقل و برنامه ریزی و محاسبه دارد. از احساساتمان در کار سیاسی برای گرفتن انگیزه استفاده کنیم نه به عنوان ابزار کار سیاسی.
  5. اگر خرد را در فعالیت سیاسی پیشه کنیم در می یابیم که بسیاری از اشکالات و اختلافاتی که ما را از هم جدا ساخته و ضعیف کرده ریشه ای مهم ندارند و به طور صرف برخاسته از شوق و احساسات ما نسبت به این یا آن موضوع است.
  6. خردگرایی در سیاست یعنی اصل را بر فرع ترجیح دادن و آن چه امروز اصل است کار بر روی مواردی است که اجازه می دهد رژیم ضد انسانی را تضعیف کرده و پایین بکشیم و هر چیز دیگر، فرع است.
  7. سازمان خودرهاگران بر این باورست که با قرار دادن انسانیت به عنوان پایه اخلاقی و عقلانیت به عنوان پایه ی کنشگری می توانیم شرایط ایران را تغییر دهیم. انسانیت ما را از بی تفاوتی و مسئولیت گریزی می رهاند و عقلانیت ما را به سازماندهی و مبارزه هدفمند و برنامه ریزی شده سوق می دهد.