خودرهاگران: فن سازماندهی را به میان مردم ببریم و آن را آموزش دهیم

 1. جمع های سازمان یافته متشکل از دو یا چند نفر است که با هم کار می کنند. برای پیشبرد مبارزه به صورت موفقیت آمیز وجود این جمع ها در کارخانه ها و دانشگاه ها و محله ها لازم است.
 2. برای تشکیل این جمع ها با افراد نزدیک و قابل اعتماد آغاز کنید و به تدریج به سوی نفرات قابل اطمینان جدید بروید. در ابتدا تعداد زیاد مهم نیست، کیفیت روابط میان نفرات اولیه مهم است.
 3. در درون جمع بر اساس توافق اعضاء تقسیم کار کنید. یک نفر را به عنوان هماهنگ کننده ی جمع انتخاب کنید که کل فعالیت ها را هماهنگ سازد. نفر هماهنگ کننده هر چند وقت یک بار می تواند تغییر کند.
 4. بر اساس نیازهای مبارزاتی فعالیت های مختلفی را که به صورت جمع می توانید انجام بدهید مورد بحث قرار دهید و در مورد اجرای آن تصمیم گیری کنید. بر اساس تصمیم اتخاذ شده میان خود تقسیم کار کنید و بدانید که چه زمانی و به چه صورت می خواهید وارد عمل شوید.
 5. از آنجا که رژیم کار جمعی را در عرصه ی مبارزاتی بر نمی تابد تا حد امکان سعی کنید که حساسیت های امنیتی را در تشکیل جمع و فعالیت های آن را رعایت کنید. ضمن دقت به مسائل امنیتی هرگز اجازه ندهید که ترس شما را از آغاز کار جمعی بر حذر دارد. از ترس مرگ نباید مرد.
 6. اگر هر یک از ما در محل کار و زندگی خود با سایر مخالفین رژیم یک جمع کاری را تشکیل دهیم به تدریج این جمع ها افزایش می یابند و آثار فعالیت های آنها نمایان می شود. در دل این فعالیت ها جمع ها یکدیگر را می یابند و از پیوند میان آنها شبکه ها شکل می گیرد. وقتی شبکه های سازمان یافته تشکیل شود می توان مبارزه را به صورت هدفمند، سازماندار و منظم به پیش برد و به نتیجه رسید.
 7. سازمان خودرهاگران بر این باورست که مبرم ترین وظیفه ی فعالان سیاسی در شرایط کنونی سازماندهی می باشد. به همین دلیل تلاش ما بر روی این متمرکز است که فن سازماندهی را به میان مردم ببریم و آن را آموزش دهیم. در این زمینه وبسایت سازماندهی تهیه شده که مطالب آموزشی را در بر دارد: www.sazamandehi.org
  هم چنین رادیو اتحاد در همین زمینه فعالیت می کند: 
   www.radioetehad.com

1 Comment

Comments are closed.