خودرهاگران: قرار دادن انسان دوستی در پایه ی باورهای احترام واقعی به انسان

  1. بسیاری از ما ایرانیان به فراخور سن خود از استبداد گرایی یک یا دو رژیم رنج کشیده ایم و این در رفتارهای ما به طور عمیق ریشه کرده است. استبداد منشی در بسیاری از ما به طور مشهود یا پنهان موجود است.
  2. استبداد منشی آثار و عوارض منفی فراوانی بر رفتارهای ما دارد. از جمله عدم توانایی در برخورد احترام آمیز با دیگران در بحث و گفتگو و تبادل نظر نوشتاری. باید بر این واقعیت آگاه باشیم و به تدریج آن را تغییر دهیم.
  3. در یک بحث سیاسی و اجتماعی بی احترامی و تندخویی و اهانت هیچ جایی ندارد. اگر می خواهیم بحثی سالم داشته باشیم نباید اجازه دهیم هر احساسی که بر ما حاکم است در اظهار نظر ما بیرون بزند. باید بر احساس خویش کنترل داشته باشیم.
  4. در یک گفتگوی سیاسی آن چه باید طرح شود موضوع و ابعاد و پیچیدگی آنهاست. وقتی به سراغ موارد و جنبه های شخصی و فردی می رویم بحث اصلی به حاشیه رانده می شود و نتیجه ای هم نخواهد داشت.
  5. تلاش کنیم در تعامل خود با دیگران درباره ی مسائل سیاسی تابع احساست و عصبانیت نشویم. نظر مخالف دیگران را گوش بدهیم و بعد پاسخ غیر احساسی خویش را ارائه دهیم. در سایه ی رعایت همین نکته می توانیم یک بحث سازنده داشته باشیم.
  6. سازمان خودرهاگران از همه ی هموطنان می خواهد که با قرار دادن انسان دوستی در پایه ی باورهای خویش احترام واقعی به انسان را تمرین کرده و درونی سازند. در سایه باور به ضرورت بدون استثنای رعایت کرامت بشری به سوی یک رفتار مناسب و سازنده با موافقین و مخالفین خویش پیش خواهیم رفت.

1 Comment

Comments are closed.