خودرهاگران: موقعیت آشوب در راهست

  1. میلیون ها ایرانی در حال رفتن به زیر خط فقر یا خط فقر مطلق هستند. وضعیت اقتصادی به زودی یک بحران اجتماعی تمام عیار ایجاد خواهد کرد. باید آماده باشیم.
  2. اقتصاد ایران از هم پاشیده است. با قطع یا اشکال در فروش نفت، رژیم حتی قادر به تامن آرد برای نانوایی ها نخواهد بود. قحطی و شورش از عواقب چنین شرایطی است. باید پیش بینی کرد و آماده بود.
  3. در ماه های آینده نخستن آثار مشخص فروپاشی اقتصاد ایران به صورت تعطیلی گسترده ی کارگاه های تولیدی بروز خواهد کرد. این امر میلیون ها بیکار جدید را بدون هیچ پشتوانه ی مالی به خیابان ها خواهد ریخت. از حالا پیش بینی کنیم.
  4. شمار کسانی که نمی توانند قبض های آب و برق و گاز و تلفن و مالیات و حتی اجاره ی خانه های خود را پرداخت کنند در حال افزایش است. این امر به زودی وضعیت مالی دولت را باز هم آشفته تر خواهد ساخت. به طریقی که توان پرداخت حقوق کارکنان خود را هم نخواهد داشت. موقعیت آشوب در راهست.
  5. سازمان خودرهاگران به تمام ایرانیانی که نسبت به وضعیتی که در راهست آگاهی دارند سفارش می کند که از حالا خود را آماده سازند. برای این کار نیاز به سازماندهی می باشد. با تشکیل جمع ها چند نفره خود را آموزش داده و پیش بینی ها لازم را برای هدایت شورش ها بکنید. سازماندهی و آموزش مهم ترین کارهاست.