خودسازماندهی یعنی…

 

  1. خودسازماندهی یعنی در خانه و کوچه و محله و خیابان و کارخانه و اداره و دانشگاه و مدرسه دارای جمع های مردمی باشیم که از منافع خود دفاع کنیم.
  2. خودسازماندهی یعنی قادر باشیم به طور جمعی مقابل قتل و ستم و استثمار قرار بگیریم.
  3. خودسازماندهی یعنی تبدیل شدن به شهروندانی که در کنارهم از منافع خویش دفاع می کنیم.
  4. خودسازماندهی عبارت است از تبدیل شدن به جمع های قدرتمند به جای افراد فاقد قدرت.
  5. خودسازماندهی تلاش هدفمند شهروند عادی است برای بیرون کشیدن خود از ضعف ناشی از پراکندگی در مقابل دستگاه سازمان یافته ی سرکوب و غارت حاکمیت.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*