در سالروز ۲۵ خرداد ۸۸: می توان با هجومی سازمان یافته و رزمی برنامه ریزی شده نظام پلید اسلامی را به زیر کشید.

در سالروز ۲۵ خرداد ۸۸

بر اساس تجربه ی جنبش سبز اینک می دانیم که این در پیوند نیروهای اجتماعی طبقه ی متوسط و طبقه ی محروم است که می توان به یک ترکیب قوی و گسترده برای پیروزی دست یافت. طبقه ی متوسط توانایی هایی نظری و ارتباطاتی خویش را می آورد و طبقه ی محروم نیروی پرشمار و قاطعیت مبارزاتی خود را. به این ترتیب کمبود جنبش سبز که عبارت بود از ضعف شمار نیروهای معترض و عدم قاطعیت قهرآمیز آنان در مقابله با دستگاه سرکوب وشکنجه و مرگ برطرف می شود و می توان با هجومی سازمان یافته و رزمی برنامه ریزی شده نظام پلید اسلامی را به زیر کشید.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*