سفارش های خودرهاگران به هموطنان

 1. برای کسب توانایی رهایی، به خود باور کنید
 2. دروغ را کنار بگذارید و با راستی به سوی رهایی پیش روید.
 3. ترس را مایه ی ننگ انسان درون خود بدانید.
 4. دلاوری پیشه کنید تا آزادی را در آغوش کشید.
 5. خود را لایق آزادی کنید تا آزادی را به دست آورید.
 6. پندارهای ناشی ناامیدی و بی باوری را از خود دور کنید.
 7. به انسانیت عشق بورزید تا انسان لایق تعالی شوید.
 8. استبداد را ننگی بدانید که باید از صفحه تاریخ ایران پاک کنیم.
 9. ایران را فقط به یک صورت قابل قبول بدانیم: آزاد و آباد.
 10. با هم باشیم، به هم اعتماد کنیم و رهایی ممکن می شود.
 11. پایان جنایت را در ایران جشن خواهیم گرفت. همت کنید.
 12. زمان رهایی لحظه ای است که اراده کنیم
 13. واژه ی «نمی توانیم» را تعویض کنیم با «می توانیم»
 14. ملتی باشیم وفادار به انسانیت و اخلاق و خواهیم دید که سعادت در دسترس است.
 15. ملتی باشیم دلاور و مسئولیت پذیر و آزادی را به دست خواهیم آورد.
 16. دست هایمان را به هم گره بزنیم و با اتحادی آگاهانه و ارادی زنجیر استبداد را پاره کنیم.
 17. بی اعتمادی میان ما ایرانیان مانند سم است، آن را از پیکر جامعه بیرون کنیم.
 18. برای یکدیگر احترام قائل شویم و با احترام متقابل با هم کار کنیم در مسیر مبارزه برای کسب آزادی.
 19. آن قدر به خود باور داشته باشید که دشمن باور کند شکستش حتمی است.
 20. با کار جمعی و ساختن تیم های شهروندی در مسیر پایان دادن به عمر رژیم تلاش کنیم.
 21. اراده کنیم، سازماندهی کنیم و نبرد سرنوشت ساز را آغاز کنیم. پیروزی در انتظار ماست.
 22. ترس را با حرف نمی توان از خود بیرون کرد. نیاز به عمل است. عمل کنیم و شجاعت را بازیابیم
 23. هر آن چه که بخواهید خواهید بود: آزاده یا برده. انتخاب با شماست
 24. واژه ی «ایران» را مترادف «آزادی» کنیم و «ایرانی» را «آزاده»
 25. تا آزادی و عدالت اجتماعی را به ایران بازنگردانیم، آرام نشینیم.
 26. تحمل حکومت خون و جنایت و جهل کافی است. به عمر رژیم پلید پایان دهیم.
 27. غارت و تحقیر را دیگر نپذیریم. خود را لایق زندگی بهتری بدانیم
 28. دوران تباهی و سیاهی رژیم اسلامی را به پایان رسانیم.
 29. کافیست که به خودباور کنیم ودست در دست هم بگذاریم تا دشمن را شکست دهیم.


 

2 Comments

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*