شانس تحقق آزادی در یک جامعه

 

بدون شکل گیری ذهنیتی که ضرورت آزادی را درک کند،
بدون مبارزه و بها پرداختن برای کسب آزادی،
بدون تجربه های کار جمعی در دفاع از آزادی،
بدون پایه های فرهنگی همخوان با آزادی،
بدون نظام آموزشی یاد دهنده ی ارزش آزادی،
بدون داشتن روابط اجتماعی الهام گرفته از آزادی،
بدون داشتن ساختارهای اقتصادی مبتنی بر تامین بقای آزادی،
بدون داشتن نهادهای شهروندی مراقب آزادی،
و بدون حاکمیت مبتنی بر رعایت نهادینه ی آزادی،
هرگز آزادی در یک جامعه شانس تحقق نخواهد داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*