شورش را می توان به جنبش تبدیل ساخت و با آن رژیم را پایین کشید

  1.  وقتی شورش ها آغاز شود دیر است که فکر کنیم چه می توان کرد، از حالا به فکر باشید.
  2. شورش ها همه را غافلگیر خواهند ساخت، جز آن که خود را برای آن آماده کرده است. آماده باشید.
  3. شورش را می توان به جنبش تبدیل ساخت و با آن رژیم را پایین کشید ؛ شرط آن سازماندهی و برنامه ریزی از قبل است. آماده باشید.
  4. شورش ها قدرت بالقوه عظیمی دارند که فقط از طریق سازماندهی به صورت بالفعل درمی آید.
  5. شورش ها فاقد رهبری هستند، هر که بتواند آنها را سازماندهی کند رهبری آن را نیز در اختیار خواهد داشت.
  6. برای موفقیت یک شورش هیچ چیز بالاتر و مهم تر و حساس تر از سازماندهی وجود ندارد. فن سازماندهی را بیاموزیم.

3 Comments

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*