فراخوان حزب ایران آباد برای اعتراضات اجتماعی در روز کارگر و هفته ی معلم

قدرت اجتماعی را به دولت نشان دهیم.

هموطنان عزیز

شرایط اقتصادی کشور رو به وخامت است. وضعیت زندگی میلیون ها مزد بگیر ایرانی اعم از کارگر و کارمند بدتر و بدتر می شود. این در حالیست که حاکمیت بودجه ی کشور را به سوی تقویت نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی هدایت می کند و کارگران را با حداقل حقوقی که یک چهارم خط فقر است به حال خود رها می کند.

این حاکمیتی است که هرگز به طور داوطلبانه رفتار خود را تغییر نخواهد داد و به خواست های ما اهمیت نخواهد داد. به همین خاطر تا زمانی که دولت تحت فشار قرار نگیرد قدمی در راه تامین منافع مزدبگیران انجام نخواهد. این بدان معنی است که ما کارگران، کارمندان، معلمان، پرستاران و بازنشستگان یا باید قبول کنیم در فقر و محرومیت بسر بریم و یا این که وارد صحنه شویم و حق خود را از حلقوم دولت بیرون بکشیم. هیچ راه سومی نیست. یا فقر و بیچارگی یا مبارزه و مقاومت برای گرفتن حق خود.

به همین خاطر ما از تمامی قشرهای مردم، از همه ی مزدبگیران دعوت می کنیم که برای تامین حقوق خود به صحنه بیایند.

در روزهای آینده فرصت های خوبی برای نشان دادن قدرت خود داریم: قدرت کارگران، قدرت معلمان، قدرت کارمندان

بیایید از روز یازدهم اردیبهشت روز کارگر آغاز کنیم. با تعطیل کارگاه ها و کارخانه ها و پیوستن به یکدیگر به خیابان ها بیاییم و با تجمع در مقابل وزارت کار یا مجلس یا دفتر ریاست جمهوری در تهران و در مقابل فرمانداری ها و استانداری ها در شهرستان به تظاهرات اعتراضی بپردازیم و قدرت خود و خشم و نارضایتی خود را به حکومت نشان دهیم.

از روز دهم اردیبهشت و همزمان با آغاز هفته ی معلم مدارس را تعطیل کرده و با تجمع در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران و ادارات آموزش و پرورش در تهران اقدام به تجمعات اعتراضی کنیم.

آن چه در این تظاهرات مهم است از یکسو گستردگی آنها و از طرف دیگر تداوم آنها برای روزهای متمادی است.

نکته ی بسیار مهم در این میان نشان دادن قدرتمان است. دولت باید قدرت ما کارگران و معلمین و مزدبگیران را ببیند.

از حالا باید به اطلاع رسانی گسترده و شبکه سازی و ایجاد ارتباط میان واحدهای مختلف کارگری یا مدارس اقدام کرد. با فعالیت هایی مانند شعار نویسی، دیوارنویسی، اطلاعیه و اعلامیه و هم چنین استفاده از شبکه های مجازی و تلفن های دستی در ایران هموطنان خود را از این اقدامات در روزهای یازدهم و دوازدهم اردیبهشت و روزهای پس از آن باخبر سازیم.

تا زمانی که دولت قدرت ما را نبیند حق ما را نخواهد داد. در پی نشان دادن قدرت خود باشیم.

 

دفتر سیاسی حزب ایران آباد

پنجم اردیبهشت 1394

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*