فرایند برون رفت از بن بست انفعال کنونی

 

فرایند برون رفت از بن بست انفعال کنونی
1. با یکدیگر بیشتر صحبت کنید. موضوعات اجتماعی و اقتصادی را با دیگران در میان بگذارید و با هم در مورد راهکارها و راه حل ها حرف بزنید.
2. سعی کنید کار به گفتگو ختم نشود. همدلی و همسویی ایجاد کنید و اجازه دهید که روح یک کار مشترک و جمعی میان شما به وجود آید.
3. از دل راهکارهای مطرح شده آن یکی را بیرون بکشید که جمع تان قابلیت اجرای آن را دارد. با هم برای پیاده کردن این فکر برنامه ریزی کنید.
4. به طور جدی در صدد اجرا و پیاده کردن کار برآیید. سعی کنید که به عمل دست زنید و وارد اقدام شوید. به حرف اکتفاء نکنید.
5. از تجارب کاری که کرده اید درس بگیرید و آن را بهتر کنید. اعتماد به نفس به وجود آمده در جمع را برای کارهای مهمتر مورد بهره برداری قرار دهید.
6. با طراحی یک کار جدید به اقدام دوم بپردازید. باز هم تجربه و دانش بیشتری بیاموزید و قویتر شوید.
7. اگر موفقیت همراه شماست جمع را گسترده تر کنید. افراد قابل اعتماد جدیدی را به تیم خود اضافه کنید.
8. پس از همفکری و مشورت و تصمیم گیری مشترک اینک با جمع جدید خود اقدام به کارهای تازه ای کنید.
9. این روند را ادامه دهید و در صدد باشید که با جمع های دیگری که به همین مهم مشغولند پیوند بخورید.
10. از پیوند میان تیم های شهروندان ایده ها و امکان و توان کارهای بزرگتر و مهم تر زاده می شود.
11. درصدد باشید که این روند را تا موفقیت نهایی به پیش برید. متوقف نشوید.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*