پول آب را به خامنه ای ندهیم

فاجعه فروپاشی مالی رژیم که با خود سقوط نظام ضد مردمی جمهوری اسلامی را به دنبال خواهد داشت می رود که جنبه های کمدی-درام به خود بگیرد. خبری منتشر شده است که حکایت دارد « شرکت آب و فاضلاب روستائی استان قم از آیتالله خامنهای و چهار مرجع تقلید دیگر، درباره مشترکان آب و پرداخت قبضهای آب آنها استفتاء کرده است. این اقدام شرکت آب نشان میدهد که روند عدم پرداخت قبضهای آب در ایران شدت یافته است. »

به این ترتیب رهبر جمهوری اسلامی که روزی برای تعیین تکلیف مسلمانان جهان حکن و فتوا صادر می کرد به روزی افتاده است که برای «شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم» فتوا صادر می کند.

اما در راستای مبارزه ی مدنی این خبر یکی از نقاط ضعف رژیم را که می توان با آن ضربه ای کاری بر دولت کودتا وارد ساخت نشان داد. و آن این که از پرداخت قبض آب و نیز برق یا تلفن خودداری کنیم. رژیم در ضعف است و شکستن کمر آن از طریق اقتصادی ممکن است. بیاید با نپرداختن قبض های آب این نبرد را آغاز کنیم.

فراموش نکنید با نپرداختن دسته جمعی پول آب دولت در مقابل این موقعیت سخت قرار می گیرد: اگر بخواهد آب همه کسانی را که پول نپرداخته اند قطع کند یک شورش به راه می اندازد. و اگر بخواهد قطع نکند باید پول های بسیجی ها و سپاهی ها را بابت کمبودهای شرکت آب پرداخت کند. بیایید از این راه استفاده کنیم و ضربه ای دیگر به دولت کودتا بزنیم.