چگونه می توانیم دمکراسی را دست در دست هم بسازیم؟

این واقعیتی است که بدون رشد خصلت های دمکراتیک دستیابی به دمکراسی ناممکن خواهد بود. خصلت های دمکراتیک مجموعه ای از رفتارها هستند که به انسان ها یاری می دهند تا بتوانند در فضایی سالم در کنار یکدیگر زندگی کرده، رشد کنند و بتوانند خوشبختی را تجربه کنند. این رفتارها به صورت یکسره و بر اساس یک تغییر سیاسی در شهروندان شکل نمی گیرند. به طور معمول در یک فرایند دمکراتیک، رشد این رفتارهاست که به صورت یک یک مجموعه ی واقعیت های عینی در یک مرحله از حیات خود سبب پایین کشیدن حاکمیت استبدادی و به قدرت رسیدن یک حکومت دمکراتیک می شود.
به عبارت دیگر تا زمانی که خصلت های دمکراتیک در یک بخش موثر از جامعه درونی نشده است نباید تغییر رژیم را به مثابه فرارسیدن دمکراسی پنداشت. اما سوال این است؟ منظور از «بخش موثر» چیست؟ منظور ما این است که نمی توان انتظار داشت با حضور یک حاکمیت استبدادی که 85 درصد اقتصاد را هم بر عهده دارد بتوان شاهد بروز خصلت های دمکراتیک در میان مردمی بود که زندگی مادی و معنویشان تحت سیطره ی حکومت ضد دمکراتیک است. این یک رویاست. اما در همین جامعه هستند بخش هایی که می توانند با استفاده از توان مادی و یا معنوی خود به تدریج خویش را تا حدی از سیطره ی حاکمیت استبدادی بیرون کشیده و این خصلت ها و رفتارها را در خود درونی سازند. به طوری که با کردار و گفتار خود در جامعه یک نوع برخورد دیگر را به جامعه ی استبداد زده ارائه دهند و به طور پیوسته افراد بیشتری را با آن چه برخورد دمکراتیک است آشنا سازند.
به همین ترتیب کسانی که به واسطه ی مهاجرت یا تبعید در بیرون از سیطره ی حکومت استبدادی زندگی می کنند به طور عالی از فرصت و امکان و شرایط مناسب جهت گسترش رفتارهای دمکراتیک در خویش برخوردارند. آنها می توانند با درونی کردن رفتارهای انسان مدارانه و توام با تساهل و مدارا سازنده ی یک فرهنگ استبداد زدایی شده میان خود باشند. آن گاه تمام رسانه ها و ارتباطات و تماس ها میان خارج و داخل سبب می شود که این فرهنگ به تدریج جای خود را در داخل نیز باز کند.
سازمان خودرهاگران به عنوان یک تشکل فرهنگی – سیاسی تلاش های خود را در این مسیر به پیش می برد و تلاش دارد تا با فراهم کردن یک چارچوب کاری ایرانی های داخل و خارج از کشور را برای ساختن یک فرهنگ دمکراتیک و ترویج آن گردهم آورد. به نظر می رسد که کار فردی و جدا از هم بسیار کمتر از یک کار جمعی هدفمند و منظم در این باره موثر باشد. اما انتخاب با شماست.