گام سوم: انسانی کردن روابط اجتماعی و تقویت مدیریت جمعی

گام سوم: انسانی کردن روابط اجتماعی و تقویت مدیریت جمعی

  • ž    از میان بردن نابرابری ها و تبعیض ها میان زن و مرد
  • ž    تقویت اعتماد و دوستی و صمیمیت
  • ž    گسترش شکل های همکاری اجتماعی
  • ž    نهادینه ساختن شکل های مدیریت جمعی نهادها
  • ž    سپردن هر چه بیشتر مسئولیت ها به دست شوراهای مردمی
  • ž    ارجحیت دادن قدرت اجتماعی بر قدرت سیاسی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*