گفته هایی از منتسکیو

 • یک امپراطوری که بر جنگ بنا شده است با جنگ دوام می آورد
 • کشوری خود پرورش می یابد که نه سرشار از زمین های بارور که دارای آزادی باشد
 • خوشی های کاذب انسان ها را بی احساس و مغرور بار می آورند، این خوشی ها هرگز قابل انتقال و ارتباط نیستند، خوشی های حقیقی انسان ها را مهربان و حساس می پرورند و این خوشی ها همیشه قابل تقسیم با دیگران هستند
 • هرگز اندوهی نبوده است که نتوانسته باشم با یک ساعت مطالعه برطرف کنم
 • در دوران طفولیت جوامع، روسا نهادها را شکل می دهند، دیرتر، این نهادها هستند که روسا را شکل می بخشند
 • تجملات جمهوری ها را ویران می کند و فقر پادشاهی ها را
 • هیچ پادشاهیی در جهان به اندازه ی پادشاهی مسیح خون نریخته است
 • انسان ها هر چه کمتر فکر می کنند، بیشتر حرف می زنند
 • سخت گیری قوانین موجب عدم اجرای آن می شود
 • ظرافت مدیریت در دانستن این است که درجه ای از قدرت در هر شرایط خاص باید بکار گرفته شود
 • هیچ استبدادی بی رحم تر از آنی نیست که به اسم قانون و عدالت پایدار می
 • برای به راستی بزرگی کردن یک فرد باید با مردم باشد نه در ورای آنها
 • آن چه سخنرانان در عمق کلام کم می آورند را در درازای سخن جبران می کنند