شبنامه آزادی ایران – شماره یک

فوریه 13, 2020 admin 0

هموطنان عزیز زندگی انسانی جمهوری ایرانی جنبش مردمی برای آزادی کشورمان در موج اول خود با قیام دلاورانه ی جوانان در آبان ماه طی موج دوم در دی ماه جنبش تثبیت شد و اینک در موج سوم به سوی گسترش آن می رویم. این جنبش […]

انسان مداری و سازماندهی اجتماعی: چرا به این ترتیب و چرا امروز؟ کورش عرفانی

سپتامبر 25, 2014 admin 0

واقعیت این است که انسان در مجموعه ی کنشگری سیاسی در تاریخ معاصر ایران همیشه ذکر شده اما هیچ گاه نقش محوری و بنیادین نداشته است. ما در تلاش خود در حزب ایران آباد خواستیم که نه تنها « جان و کرامت انسان» محور و اصل و پایه باشد بلکه برتر از خدا، میهن، پرچم، تاریخ، حزب، ایدئولوژی، طبقه و … قرار گیرد. شاید این که موضوع برای نخستین بار به صورت صریح و روشن و بی پرده، تدوین، نظریه پردازی و به عنوان زیربنای فکری و سیاسی یک تشکیلات مطرح شده باشد یک نوآوری در عرصه ی تحزب ایرانی محسوب شود. قضاوت را به پژوهشگران تاریخ سیاسی ایران می سپاریم.

ضرورت رهبر و رهبری

دسامبر 21, 2013 admin 0

وقتی راه مشخص شد، رهبر و رهبری هم معنا و مورد پیدا می کند. راه رهایی، تلاش تک تک ما برای ساختن قدرت اجتماعی است.

درخت های پارک و جنگل نارضايتی، نگاهی به عنصر ضد قدرت در رويدادهای ترکيه – کورش عرفانی

ژوئن 7, 2013 admin 0

تمامی حکومت های با ماهيت يا گرايش های استبدادی در اين مرحله در مقابل يک انتخاب راديکال قرار می گيرند: يا پذيرش اين آزادی ها و ياری رسانی به نهادينه شدن آنها، که سبب تداوم رونق اقتصادی و هم زمان توسعه ی سياسی می شود و با خود صلح اجتماعی و دمکراسی دوام دار را به دنبال دارد و يا اين که به مقاومت سرکوبگرانه پرداختن که در نهايت و پس از مدتی با يک واکنش قهر آميز و تند جامعه روبرو می شوند. به مثابه آن چه که در ايران و در سال ۱۳۵۷ خورشيدی روی داد.

هیچ جایگزینی برای رژیم جمهوری اسلامی بدون باور واقعی و عملی به ترویج و تشویق خودسازماندهی اجتماعی نمی تواند برای ایران دمکراسی و آزادی به ارمغان آورد.

آوریل 27, 2013 admin 0

هیچ جایگزینی برای رژیم جمهوری اسلامی بدون باور واقعی و عملی به ترویج و تشویق خودسازماندهی اجتماعی نمی تواند برای ایران دمکراسی و آزادی به ارمغان آورد.