Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
6 July 2022 /  چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱

آموزش ببینید، خود را تجهیز کنید، شهر را شناسایی کنید و آماده باشید.

آموزش ببینید، خود را تجهیز کنید، شهر را شناسایی کنید و آماده باشید.

عاشورا: فرصتی برای اعتراض آماده باشیم.

خیابان‌ها زیر پای مردم
آماده باشیم.

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا: در این روز قدرت مردم را به رژیم نشان دهیم.

سازماندهی شده به خیابان بیاییم .آماده باشیم.

روز یکشنبه پنج آذر (عاشور) به این وقاحت پس از جنایت پاسخ دهیم.

پزشکی‌ قانونی: مرگ ستار بهشتی‌ طبیعی بوده است
روز یکشنبه پنج آذر (عاشور) به این وقاحت پس از جنایت پاسخ دهیم.
آماده باشید.

یکشنبه ۵ آذر عاشورا: جرقه ی یک قیام آماده باشیم.

یکشنبه ۵ آذر
عاشورا: جرقه ی یک قیام
آماده باشیم.

یکشنبه ۵ آذر عاشورا: خیابان‌ها زیر پای مردم آماده باشیم.

یکشنبه ۵ آذر
عاشورا: خیابان‌ها زیر پای مردم
آماده باشیم.

یکشنبه ۵ آذر عاشورا: اتحاد مردم خشمگین آماده باشیم.

یکشنبه ۵ آذر
عاشورا: اتحاد مردم خشمگین
آماده باشیم.

یکشنبه ۵ آذر عاشورا: نمایش نفرت از رژیم آماده باشیم.

یکشنبه ۵ آذر
عاشورا: نمایش نفرت از رژیم
آماده باشیم.

یکشنبه ۵ آذر عاشورا: فرصتی برای اعتراض آماده باشیم.

یکشنبه ۵ آذر
عاشورا: فرصتی برای اعتراض
آماده باشیم.

زلزله ی آذربایجان: هشدار طبیعت به یک ملت خود را به خواب زده

تا پاسدار و آخوند در حاکمیت هستند از این بلا‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و وضع رو به وخامت هر چه بیشتر خواهد گذاشت.