Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 September 2022 /  چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱

با اعتصابات می توانیم دولت استبدادی را زمین زنیم.

تا دولت استبدادی پابرجاست، استبداد ادامه دارد،
با اعتصابات می توانیم دولت استبدادی را زمین زنیم.

جدایی‌طلبی یک عقب گرد تاریخی است

جامعه‌ی دمکراتیک توازن ساختاری خویش را در وجود ضد قدرت می‌یابد، یعنی قدرت سازمان یافته‌ی مردم یا همان قدرت اجتماعی. در نبود این عنصر، با یا بدون حصارهای قومی و زبانی، دولت‌ها همچنان یکه تازند. آن چه که جامعه‌ی امروز ایران، برای رهایی از استبداد و شکل‌های مختلف مدیریت خودکامه نیاز دارد، تلاش برای بنای یک قدرت اجتماعی در جامعه است.

ملتی که با استبداد کنار آید بر سند مرگ خویش امضاء زده است.

ملتی که با استبداد کنار آید بر سند مرگ خویش امضاء زده است.

استبداد تحقیر می کند و حقارت اسارت را تمدید می کند.

استبداد تحقیر می کند و حقارت اسارت را تمدید می کند.

در ایران آینده در مقابل فقر، آبادانی، در مقابل استبداد، آزادی و در مقابل جهل، خردگرایی را نهادینه خواهیم کرد.

در ایران آینده در مقابل فقر، آبادانی، در مقابل استبداد، آزادی و در مقابل جهل، خردگرایی را نهادینه خواهیم کرد.

آن که بی مبارزه و با تحمل استبداد زندگی می کند برای همیشه مرده است و آن که در راه مبارزه با استبداد می میرد برای همیشه زنده است.

آن که بی مبارزه و با تحمل استبداد زندگی می کند برای همیشه مرده است و آن که در راه مبارزه با استبداد می میرد برای همیشه زنده است.

تحمل استبداد در شأن انسان نیست.

تحمل استبداد
در شأن انسان نیست.

برای پیروزی بر استبداد باید روحیه جنگندگی را در مرد زنده کرد و برای این منظور باید امید را برای ساختن ایرانی آزاد و آباد تقویت کرد.

برای پیروزی بر استبداد باید روحیه جنگندگی را در مرد زنده کرد و برای این منظور باید امید را برای ساختن ایرانی آزاد و آباد تقویت کرد.

ملتی که به اخلاق تکیه داشته باشد سرانجام به آزادی خواهد رسید و ملتی که به اخلاق پشت کند همیشه اسیر استبداد خواهد ماند.

ملتی که به اخلاق تکیه داشته باشد سرانجام به آزادی خواهد رسید و ملتی که به اخلاق پشت کند همیشه اسیر استبداد خواهد ماند.

بازگشت به انسان، افقی برای خروج از بن بست تاریخ سیاسی ایران

ظهور «فردیت انسان مدار» در جامعه ی ایرانی تولد آزادی خواهی نهادینه است، آغاز بسترسازی برای مشارکت فعال و سازمان یافته در امر عمومی است، زمینه ساز ظهور قدرت اجتماعی و شکل گیری جامعه ی مدنی است. استقرار انسان مداری در دالان های ذهن فردی و رفتارجمعی ایرانیان گشایشی است به دریچه ی فهم دیگری، احترام متقابل، رعایت حریم شخصی سایرین و احترام به قانون.