Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
5 July 2022 /  سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱

راهنمای انجمن های شهروندی

نوشتۀ حاضر اختصاص دارد به توضیح ترتیباتی که باید در پله ی اول کار، اتخاذ شود. پله ی اول، تشکیل انجمن های شهروندی است و جزوه ی حاضر راهنمایی است برای توضیح چگونگی تشکیل و کار این انجمنها. انجمنهای شهروندی، سلولهای بنیادی و پایه ای مبارزه است و باید در هر دو سوی مرز تشکیل گردد.

در تظاهرات اعتراض به حضور حسن روحانی جنایتکار در پاریس شرکت کنید.

روحانی می آید تا از کشورهای غربی بخواهد در ازای قراردادهای اقتصادی پر سود و غارت ثروت های مردم ایران، ماهیت جنایتکار و تروریستی آن را فراموش کنند.

عاشورا: فرصتی برای اعتراض آماده باشیم.

خیابان‌ها زیر پای مردم
آماده باشیم.

به اعتراض به گرانی و بیکاری و فقر بپیوندید .دولت ورشکسته در صدد نصف کردن دست مزدهای شماست.

دانشجویان، کارگران، کارمندان دولت و بازنشستگان!
به اعتراض به گرانی و بیکاری و فقر بپیوندید .دولت ورشکسته در صدد نصف کردن دست مزدهای شماست.

به اعتراض به فقر و محرومیت بپیوندید.

دانش آموزان، خانواده‌های دانش آموزان ، فقیران و محرومان!
به اعتراض به فقر و محرومیت بپیوندید.

اعتراض به فقر، گرانی و دستمزدهای پائین معلمان، کارگران و کارمندان آموزش و پرورش

اعتراض به فقر، گرانی و دستمزدهای پائین معلمان، کارگران و کارمندان آموزش و پرورش

Cacerolazob اعتراض با قابلمه کوبی

این حرکت در کلیه کشورهایی که وضعیت اقتصادی و اجتماعی در آن وخیم است قابل بازتولید است و به ویژه در ایران. کافی است که یک روز و یا یک ساعت را تعیین کرده و در طی آن مردم در خانه ها یا در خیابان ها با ایجاد سروصدا به این ترتیب فضای اعتراضی را بر جامعه حاکم سازند.

در روزهای ۵ تا ۱۱ شهریور و به مناسبت کنفرانس غیر متعهده: ۱۰ راهکار اعتراضی

۱) ماندن در تهران ۲) آمدن به تهران ۳) استفاده از ماشین و موتور ۴) ایجاد ترافیک ۵) حضور در خیابان ها ۶) تجمع در اطراف محل های بسته شده ۷) چهارشنبه سوری شب ها ۸) شعار و قابلمه زنی از بام ها ۹) شعارنویسی و آویختن پلاکارد و بانر در پلها و بزرگراه ها ۱۰) حضور در هتل ها و محل کنفرانس

از ۵ شهریور تا ۱۰ شهریور- کنفرانس غیرمتعهدها در تهران در خانه نمی مانیم. به خیابان ها می آییم.

روزهای کنفرانس غیرمتعهدها در تهران را به رسوایی رژیم تبدیل کنیم.

از ۵ شهریور تا ۱۰ شهریور- کنفرانس غیرمتعهدها در تهران در خانه نمی مانیم. به خیابان ها می آییم.

از ۵ شهریور تا ۱۰ شهریور- کنفرانس غیرمتعهدها در تهران
در خانه نمی مانیم.
به خیابان ها می آییم.