Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
12 June 2021 /  شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

انسانیت، درک جایگاه موجودی است که لایق نام انسان است.

انسانیت، درک جایگاه موجودی است که لایق نام انسان است.

خود را از باورهای تخیل ساخته و خرافی رها سازید، به کهکشان انسانیت وارد شوید تا ببینید که واقعی و زیباست و نهایتی هم ندارد.

خود را از باورهای تخیل ساخته و خرافی رها سازید، به کهکشان انسانیت وارد شوید تا ببینید که واقعی و زیباست و نهایتی هم ندارد.

جامعه ای که پایه های شرافت انسانی در آن تار و مار شده است برای دمکراسی و سکولاریسم قیام نخواهد کرد، نخست باید انسانیت در او بازسازی شود.

جامعه ای که پایه های شرافت انسانی در آن تار و مار شده است برای دمکراسی و سکولاریسم قیام نخواهد کرد، نخست باید انسانیت در او بازسازی شود.

تنها با تکیه بر انسانیت است که می توانیم اخلاقیات لطمه خورده ی جامعه ی ایرانی را بازسازی کنیم.

تنها با تکیه بر انسانیت است که می توانیم اخلاقیات لطمه خورده ی جامعه ی ایرانی را بازسازی کنیم.

طغیان در مقابل ستم راه بازیابی انسانیت ماست.

طغیان در مقابل ستم راه بازیابی انسانیت ماست.

انسانیت برترین پدیده ای است که می توان بر اساس آن جامعه ای نو را بنا کرد.

انسانیت برترین پدیده ای است که می توان بر اساس آن جامعه ای نو را بنا کرد.

آزادی ضرورت حفظ انسانیت است.

آزادی ضرورت حفظ انسانیت است.

انسانیت جوهره ی آن چیزی است که حیوان را به انسان بدل کرد و بی شک در آینده نیز سیر تکامل او را جهت خواهد داد.

انسانیت جوهره ی آن چیزی است که حیوان را به انسان بدل کرد و بی شک در آینده نیز سیر تکامل او را جهت خواهد داد.

به خود باور آورید و جهان را به تسخیر انسانیت درآورید.

به خود باور آورید
و جهان را به تسخیر انسانیت درآورید.

بدون آزادی انسان از انسانیت تهی است، اما می تواند با تلاش برای کسب آزادی انسانیت خویش را بنا کند.

از باور‌های خودرهاگران: بدون آزادی انسان از انسانیت تهی است، اما می تواند با تلاش برای کسب آزادی انسانیت خویش را بنا کند.