Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 September 2022 /  سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

عشق به انسان، عشق به هستی و عشق به آزادی پایه های عقلانی یک جامعه ی انسانی هستند.

از باور‌های خودرهاگران: عشق به انسان، عشق به هستی و عشق به آزادی پایه های عقلانی یک جامعه ی انسانی هستند.

آزادی زمانی دوام می آورد که به واسطه ی مبارزه مبتنی بر آگاهی و خودسازماندهی مردمی کسب شده باشد.

از باور‌های خودرهاگران: آزادی زمانی دوام می آورد که به واسطه ی مبارزه مبتنی بر آگاهی و خودسازماندهی مردمی کسب شده باشد.

ما به ضرورت نیروی هدایتگر مردم برای بردن آنها به سوی آزادی باور نداریم.

از باور‌های خودرهاگران: ما به ضرورت نیروی هدایتگر مردم برای بردن آنها به سوی آزادی باور نداریم.

ما هر کس را مسئول زیستن خویش در آزادی یا بردگی می دانیم.

از باور‌های خودرهاگران: ما هر کس را مسئول زیستن خویش در آزادی یا بردگی می دانیم.

ما هرکس را مسئول تعیین سرنوشت خود می دانیم.

از باور‌های خودرهاگران: ما هرکس را مسئول تعیین سرنوشت خود می دانیم.

مردمی که توسط نیرویی جز خود آزاد گردند برده ی آن نیرو می شوند.

از باور‌های خودرهاگران: مردمی که توسط نیرویی جز خود آزاد گردند برده ی آن نیرو می شوند.

هر کس، نجات بخش خویش است.

از باور‌های خودرهاگران: هر کس، نجات بخش خویش است.

ما به این نظریه که عده ای باید بیایند مردم را رها کنند باور نداریم. به خودرهایی مردم باور داریم.

از باور‌های خودرهاگران: ما به این نظریه که عده ای باید بیایند مردم را رها کنند باور نداریم. به خودرهایی مردم باور داریم.

ما بر این باوریم که هر کس نجات بخشی جز خود ندارد.

از باور‌های خودرهاگران: ما بر این باوریم که هر کس نجات بخشی جز خود ندارد.