Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 July 2021 /  جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰

برده از برده زاده می شود و برده می زاید و برده می پرورد. این است راز بقای برده داری جمهوری اسلامی.

برده از برده زاده می شود و برده می زاید و برده می پرورد. این است راز بقای برده داری جمهوری اسلامی.

ناامیدی ساختگی میلیون ها ایرانی – کورش عرفانی

آزاد کردن ایران و پایان بخشیدن به عمر رژیم ورشکسته ی جمهوری اسلامی نه فقط ممکن که آسان است، اما همتی می خواهد که باید این ناامیدان مصنوعی، این ناامیدان خودخواسته، به خرج دهند، از دروغ گفتن به خویش دست بردارند، عنصر شهامت را در خویش تقویت کنند و بیایند در صحنه ی مبارزه و به فراخور توان خویش، مسئولیت قبول کنند و به این ترتیب، بازیگران حرکتی شوند که شانس موفقیتی بالا دارد و در پس آن، ایرانی را خواهیم داشت آباد و ایرانیانی آزاد.

وقتی از آزادی محرومیم برده ای بیش نیستیم.

می توانیم بهترین پزشک و مهندس و استاد و هنرمند باشیم. وقتی از آزادی محرومیم برده ای بیش نیستیم.    

برده زیستن در جهل ایراد نیست. برده بودن و از آن آگاهی داشتن ننگ است.

برده زیستن در جهل ایراد نیست. برده بودن و از آن آگاهی داشتن ننگ است.    

خودرهاگران: برای شکستن زنجیرهای بردگی اراده کنیم

با در نظر گرفتن خود چون حلقه ای در زنجیره ی تاریخ ایران می توانیم به نقش خود در تغییر مسیر سیاه تاریخ کنونی ایران پی بریم و با دلاوری و آگاهی مسئولیت خویش را در این باره بر عهده بگیریم.

با وجدان های ایران متحد شوید – کورش عرفانی

قبل از این که به هر ایده آل سیاسی و مکتبی و حزبی بخواهیم برسیم باید دست در دست هم، کرامت انسانی خود را تامین کنیم.