Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
13 August 2022 /  شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

تنبلی، بی مسئولیتی و ترس نشانه های شخصیت بیمار است، پرکار، مسئولیت پذیر و دلاور باشیم.

تنبلی، بی مسئولیتی و ترس نشانه های شخصیت بیمار است، پرکار، مسئولیت پذیر و دلاور باشیم.

برای تغییر در ایران چه باید کرد؟

موانع تغییر کدام ها هستند؟
۱) ترس
۲) یاءس
۳) نبود دانش مبارزاتی

خودرهایی یعنی ترس را به نفع حفظ شرافت کنار گذاشتن

خودرهایی یعنی ترس را به نفع حفظ شرافت کنار گذاشتن

شجاعت عطر انسانیت و ترس بوی غیبت شرافت را دارند.

شجاعت عطر انسانیت و ترس بوی غیبت شرافت را دارند.

از ترس مرگ مردن نکبت بارترین شکل مردن است.

از ترس مرگ مردن نکبت بارترین شکل مردن است.

حتی این مفتخوران هم فهمیده اند که کفگیر به ته دیگ خورده و شورش ها در راهست. ببینید از ترس خشم مردم چه می گویند.

حتی این مفتخوران هم فهمیده اند که کفگیر به ته دیگ خورده و شورش ها در راهست. ببینید از ترس خشم مردم چه می گویند.

چند روز ترس را در خانه بگذاریم و به خیابان بیاییم و با دلاوری و خرد و سازماندهی میهنمان را آزاد کنیم و یک عمر با احترام و افتخار زندگی کنیم.

چند روز ترس را در خانه بگذاریم و به خیابان بیاییم و با دلاوری و خرد و سازماندهی میهنمان را آزاد کنیم و یک عمر با احترام و افتخار زندگی کنیم.

با نبرد انسان مدارانه ی خویش ایران را از قید جهل و ترس و فقر رها کنیم.

با نبرد انسان مدارانه ی خویش ایران را از قید جهل و ترس و فقر رها کنیم.

وقتی به دفاع از شرافت خود برخیزیم ترسی از هیچ نیروی سرکوبگری نخواهیم داشت.

وقتی به دفاع از شرافت خود برخیزیم ترسی از هیچ نیروی سرکوبگری نخواهیم داشت.

ترسیدن لایق انسان نیست، دلاور باشید.

ترسیدن لایق انسان نیست، دلاور باشید.