Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
13 August 2022 /  شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

انسان مداری به عنوان بنیان فکری تغییر و قدرت اجتماعی به عنوان استراتژی تغییر

انسان مداری به عنوان بنیان فکری تغییر و
قدرت اجتماعی به عنوان استراتژی تغییر

دو خط موازی پیشنهادی خودرهاگران برای تغییر بنیادین و فرهنگ ساز در جامعه ی ایرانی

• نگاه بر خود و دیگران را بر اساس انسان مداری بنیان نهیم.
• مشارکت سازمان یافته ی اجتماعی در جامعه داشته باشیم.

سالم و تندرست و قوی و دلاور باشیم تا جامعه را تغییر دهیم

رژیم می خواهد که ما درگیر اعتیاد مواد مخدر و الکل و امثال آن باشیم. این بر ماست که سالم و تندرست و قوی و دلاور باشیم تا جامعه را تغییر دهیم

خودرهاگری یعنی تحول را از درون خویش شروع کردن.

خودرهاگری یعنی عشق به انسان را در وجود خویش درونی کردن.

سازماندهی و تکامل تاریخی

استراتژی سازمان خودرهاگران در مسیر تبدیل اراده های فردی به اراده ی سازمان یافته ی جمعی می باشد. وقتی بتوانیم شبکه های جمعی سازمان یافته را متشکل سازیم می توانیم شرایط را به نفع اکثریت مردم تغییر دهیم

خودرهاگری یعنی تغییر را از خود آغاز کردن.

خودرهاگری یعنی تغییر را از خود آغاز کردن.

قدرت اجتماعی چیست؟

قدرتی است که از مجموع توان نهادهای سازمان یافته ی شهروندی به وجود می آید و از حقوق مردم دفاع می کند.

آیا اپوزیسیون ایرانی به اندازه ی کافی به قدرت اجتماعی می پردازد؟

بخش عمده ای از اپوزیسیون به قدرت سیاسی نظر دارد و تغییر دمکراتیک از بالا را مد نظر قرار می دهد. اما از آنجا که دمکراسی جز با مشارکت نهادینه ی مردم ناممکن است تلاش اپوزیسیون برای استقرار دمکراسی در ایران نیز یا ناکام مانده است یا در نهایت تبدیل به تغییر از بالا با خصلت غیر اجتماعی خواهد شد.

مسیر درست دستیابی به یک جامعه ی انسانی

باید اجازه داد که هر فرد با گذاشتن زمان لازم، ضرورت آزادی را در وجود خویش جا بیاندازد (خودرهاسازی درونی) و آن گاه مسیر درست دستیابی به یک جامعه ی انسانی را شناسایی و در آن مسیر گام بردارد (رهاسازی اجتماعی).

با نبرد برای آزادی به آنانی بپیوندید که سرنوشت بشریت را تغییر دادند.

با نبرد برای آزادی به آنانی بپیوندید که سرنوشت بشریت را تغییر دادند.