Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 September 2022 /  سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱

با افتخار جان بدهید، با ننگ زندگی نکنید.

با افتخار جان بدهید،
با ننگ زندگی نکنید.

جان نسرین ستوده در خطر است.

جان نسرین ستوده در خطر است.

بازگشت به انسان، افقی برای خروج از بن بست تاریخ سیاسی ایران

ظهور «فردیت انسان مدار» در جامعه ی ایرانی تولد آزادی خواهی نهادینه است، آغاز بسترسازی برای مشارکت فعال و سازمان یافته در امر عمومی است، زمینه ساز ظهور قدرت اجتماعی و شکل گیری جامعه ی مدنی است. استقرار انسان مداری در دالان های ذهن فردی و رفتارجمعی ایرانیان گشایشی است به دریچه ی فهم دیگری، احترام متقابل، رعایت حریم شخصی سایرین و احترام به قانون.

جان انسان برتر از هر چیز دیگر است

•اسامی افراد محکوم به اعدام
•‫اسامی ۱۱تنیکه حکم اعدام دریافت کرده‌اند و منتظر حکم دادگاه تجدید نظر هستند

جان زینب جلالیان در خطر است. برای نجات جان او اقدام کنید.

جان
زینب جلالیان در خطر است.
برای نجات جان او اقدام کنید.

خودرهاگران در دو جمله

• انسان مداری: احترام به جان و کرامت انسان را تابع هیچ شرطی و استثنایی ندانید و به طور مطلق از آن دفاع کنید.
• قدرت اجتماعی: با خودسازماندهی کاری کنید که این احترام به جان و کرامت بشر به طور نهادینه در جامعه اعمال شود.

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

پیام کنشگران یک درصدی به دژخیمان رژیم: وای بر شما اگر این عزیز را از دست دهیم!

پیام کنشگران یک درصدی به دژخیمان رژیم:
وای بر شما اگر این عزیز را از دست دهیم!

مسئولیت جان نرگس محمدی و محمد صدیق کبودوند به عهده ی رژیم است. جوانان میهن گفته اند که از بین بردن آنها را بی جواب نخواهند گذاشت.

مسئولیت جان نرگس محمدی و محمد صدیق کبودوند به عهده ی رژیم است.
جوانان میهن گفته اند که از بین بردن آنها را بی جواب نخواهند گذاشت.

ما در پی جا انداختن درک ارزش ذاتی جان و کرامت انسان هستیم.

از باور‌های خودرهاگران: ما در پی جا انداختن درک ارزش ذاتی جان و کرامت انسان هستیم.