Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 May 2022 /  شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

در ایران آینده در مقابل فقر، آبادانی، در مقابل استبداد، آزادی و در مقابل جهل، خردگرایی را نهادینه خواهیم کرد.

در ایران آینده در مقابل فقر، آبادانی، در مقابل استبداد، آزادی و در مقابل جهل، خردگرایی را نهادینه خواهیم کرد.

با نبرد انسان مدارانه ی خویش ایران را از قید جهل و ترس و فقر رها کنیم.

با نبرد انسان مدارانه ی خویش ایران را از قید جهل و ترس و فقر رها کنیم.

از روزی که تصمیم گرفتنی نترسی آزادی.

از روزی که تصمیم گرفتی بنده ی خدا نباشی آزادی.

ایرانی می خواهیم عاری از جهل و خرافه ی مذهبی، آدم کشی، استثمار و تحقیر انسان.

ایرانی می خواهیم عاری از جهل و خرافه ی مذهبی، آدم کشی، استثمار و تحقیر انسان.

چرا مبارزه کنم؟

برای این که به عنوان انسان، آزاد زندگی کنی.

زندگی چیست؟

زندگی می تواند فرصتی باشد برای فکر کردن و کارکردن بر مشکلات بشری با هدف پایان بخشیدن به درد و رنج انسانها.

زندگی می تواند فرصتی باشد برای کشف ناشناخته هایی که بدون آن در جهلی مرکب می آییم و می رویم.

زندگی می تواند فرصتی باشد برای کشف ناشناخته هایی که بدون آن در جهلی مرکب می آییم و می رویم.

سفارش های خودرهاگران به هموطنان

با کار جمعی و ساختن تیم های شهروندی در مسیر پایان دادن به عمر رژیم تلاش کنیم.

گام دوم: فرهیخته سازی جامعه

گسترش دانش و علم و تقویت فرهنگ در سایه ی دمکراسی

ایرانی دیگر: آزاده، دلاور، رزمنده، خردگرا و انسان دوست.

همه چیز را در درون خود و در جامعه ی خویش به طور بنیادین دگرگون خواهیم ساخت و از این ایرانی ترسو، ذلت پذیر و خو گرفته به جهل و استبداد و ستم، تبدیل خواهیم شد به ایرانی دیگر: آزاده، دلاور، رزمنده، خردگرا و انسان دوست.